Общи бележки
Обща информация за системата

Цели и предмет

Предмет на Информационната Система за Популационен Имунитет (ИСПИ) са данни за български граждани, включваща всички видове изследвания, свързани с КОВИД-19 (SARS-CoV-2), както и данни от националния регистър за ваксинация. Целта на системата е динамично проследяване на популационния имунитет на ниво държава, както и на ниво област и община.
Потребител на данните са широк кръг от заинтересовани лица, сред които Министерски съвет, здравните власти, инвеститори и граждани. Статистическите данни, получени от системата са публични.

Принцип на формиране на резултатите

Основния предмет на обработваните данни е проследяването на КОВИД-19 историята на всеки български гражданин, независимо от това кога и къде за него е документирано събитие, свързано с придобиване на имунитет (преболедуване, открити антитела или ваксинация). Данните имат само популационен статистически характер за оценка на риска по община и на населението като цяло, без от тях да се правят заключения за конкретен гражданин. Придобитите данни не представляват здравен съвет и не обвързват компетентните органи при налагане на ограничения, свързани с пандемията.

Правно основание

Системата на ИСПИ е създадена на основание на Заповед № РД-01-606/19.07.2021 г.