Поверителност

Правна информация относно лични данни
Данните, които се обработват от ИСПИ представляват лични данни по смисъла на ОРЗД. Тъй като те са в хипотезата на обществения интерес, то тяхното събиране и обработване не представлява нарушаване на регламента.
Събираните данни са в минилен набор необходим за постине на целта на проекта.
Цялата инфраструктура на проекта е собственост на държавната агенция за електронно управление.