Въпроси и отговори
Отговори на често задавани въпроси

Общи въпроси

Необходима ли е регистрация в портала?

Не, автентикацията става само с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП). Може да прочетете по-подробно във Вход и удостоверяване.

Мога ли да подам повече от един файл за един и същи период?

Да, можете да подавадете повече от един файл. Може да подавате и файлове с припокриващи се периоди. Можете например да подадете всички резултати от PCR изследване в един файл (например за период 01.05.2021 ~ 15.05.2021), а като втори файл да подадете резултати от антигенни файлове за същия период.

Трябва ли да прехвам пациенти идентифицирани с паспорт от фйловете?

Не е необходимо. Системата ще ги прочете, но няма да ги обработи и те не пречат. Ако Вашия софтуер генерира такива данни - не се притеснявайте, подавайте както е, ИПСИ ще извлече само данните за пациенти с ЕГН и ЛНЧ. Идентифицираните с паспорт пациенти ще се изобразят в колона "*" (виж Работа с отчети).

Ако за даден период нямам данни, какво да направя?

Ако представляването от Вас ЛЗ няма данни за даден период, то следва да се подаден "празен" отчет. Това е файл със изискуемата структура, в т.ч. първи заглавен ред (с имента на колоните), но без редове за данни. Това е начина да укажете на ИСПИ че нямате дейност за периода. Без такъв файл рискувате РЗИ да предприеме мерки за неизпълнение на заповедта.

Как да разбера дали моя подпис е професионален или личен?

В операционна система Windows, отворете аплета Manage User Sertificates.
Аплет Manage User Certificates
Навигирайте (ляв панел) до Certificates - Current Users -> Personal -> Certificates.Намерете Вашия подпис (десенпанел). Кликнете двапъти върху него. Изберете Details, а в списъка - елемента Subject. Ако сте се справили, ще видите прозорец, като този на фигурата по-долу.
Свойства на сертификат (КЕП)
Ако в информацията за Subject имате ред, който съдържа данни от вида NTRBG-XXXXXXXXX, където XXXXXXXXX е ЕИК (Булстат) на Вашата организация, то това е професионален КЕП за Вашата организация. Ако такъв запис липсва, то Вашия КЕП е личен.

ИСПИ ми иска подпис, аз го подаван но получавам 401 Unauthorized. Защо?

Грешка 401 Unzuthorized
Ако виждате тази страница, това онзачава че TLS (криптиран тунел между Вашия брауузер и сървъра) е установен, но системата не Ви разпонзава. Има два възможни сценария:
  • Ако работите с личен КЕП, то това означава че Вашият ЕГН не е разрешен за никое лечебно заведение. Обърнете се към някой, който притежава професионален подпис за Вашата организация и нека той Ви пълномощи за работа с ИСПИ. Вижте Вход и удостоверяване за повече информация за упълномощаването.
  • Ако работите с професионален КЕП, то това означава че ЕИК (Булстат) на Вашата организация е непознат за ИСПИ. За съжалние, регистрите на действащите лечебни заведения съдържат някои непълноти и това е най-вероятната причина за ситуацията. Напишете имейл на екипа по пддръжка за да бъде отстранен проблема. Вижте повече за това на Контакти.
Copy link